Công văn số 579/TTYT-YTCC&DD ngày 21/9/2020 của Trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm về việc triển khai khám sức khỏe theo chuyên khoa cho học sinh
Công văn số 579/TTYT-YTCC&DD ngày 21/9/2020 của Trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm về việc triển khai khám sức khỏe theo chuyên khoa cho học sinh