Công văn số 675/GD&ĐT-TH ngày 18/9/2020 của Phòng GD&ĐT Quận V/v thực hiện và báo cáo việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, chính sách cho học sinh khuyết tật học kỳ I n
Công văn số 675/GD&ĐT-TH ngày 18/9/2020 của Phòng GD&ĐT Quận V/v thực hiện và báo cáo việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, chính sách cho học sinh khuyết tật học kỳ I năm học 2020-2021