Công văn số 524/SGDĐT-QLT ngày 24/02/2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) năm học 2020-2021 (10/03/2021 11:24)

Công văn số 524/SGDĐT-QLT ngày 24/02/2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) năm học 2020-2021

Công văn số 524/SGDĐT-QLT ngày 24/02/2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) năm học 2020-2021