Hoạt động ban nữ công trong công đoàn nhà trường (10/03/2021 11:47)

Hiện nay, với hơn 80 CB- GV- NV trong nhà trường, trong đó lao động nữ, chiếm tỷ lệ hơn 95% trên tổng số CB- GV- NV trong nhà trường, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của CĐ trường mầm non Phú Diễn, trực tiếp là ban nữ công, bộ phận có trách nhiệm tham mưu, triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành công đoàn các cấp về công tác nữ công.

Hoạt động ban nữ công trong công đoàn nhà trường

 

Hiện nay, với hơn 80 CB- GV- NV trong nhà trường, trong đó lao động nữ, chiếm tỷ lệ hơn 95% trên tổng số CB- GV- NV trong nhà trường, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của CĐ trường mầm non Phú Diễn, trực tiếp là ban nữ công, bộ phận có trách nhiệm tham mưu, triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành công đoàn các cấp về công tác nữ công. 

 

Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định, Hàng năm Ban nữ công CĐ nhà trường phối hợp với Ủy ban kiểm tra và các ban nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động trong đơn vị. Bên cạnh đó, ban nữ công đoàn cơ sở cũng đã tham mưu cho Ban Châp hành cùng cấp kiểm tra, giám sát tại đơn vị. Qua kiểm tra cho thấy về cơ bản các chế độ, chính sách đối với lao động nữ đã được nhà trường quan tâm thực hiện như: tổ chức khám sức khỏe định kỳ; giải quyết chế độ thai sản, ốm đau, nhiều nội dung liên quan đến lao động nữ có lợi hơn so với quy định của pháp luật được ký kết trong thỏa ước lao động tập thể.... Từ thực tế đó giúp nữ CNVCLĐ yên tâm công tác. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nữ CNVCLĐ thường xuyên được các ban nữ công chú trọng. Nội dung tuyên truyền, phổ biến chủ yếu về chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ như Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội; Pháp lệnh Dân số, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; các nghị quyết, chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết 12b/NQ-TLĐ ngày 12/7/2017 của Ban Chấp hành TLĐLĐVN về Ban Nữ công quần chúng đây cũng chính là một trong những chỉ tiêu phấn đấu được đặt ra trong nhiệm kỳ XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Việc quan tâm đến đời sống tinh thần, sức khỏe của nữ CNVCLĐ cũng được ban nữ công công đoàn coi trọng, Vào các ngày kỷ niệm của đất nước và của Ngành, ban nữ công đã tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực như các hội thi, hội diễn, tọa đàm, truyền thông, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Thông qua các hoạt động để tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, truyền thống của người phụ nữ Việt Nam và tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Bên cạnh đó, công tác xã hội từ thiện tiếp tục được ban nữ công vận động nữ CNVCLĐ toàn trường hưởng ứng và triển khai có hiệu quả..
            Có thể thấy  ban nữ công là đầu mối tham mưu triển khai các hoạt động liên quan công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác dân số, sức khỏe sinh sản; công tác gia đình, trẻ em và tham gia xây dựng chính sách pháp luật nhằm đảm bảo việc lồng ghép giới trong các văn bản pháp luật nhưng trong thời gian qua, đôi lúc ở đâu đó nhận thức của một số cán bộ công đoàn còn chưa đầy đủ về vai trò của ban nữ công.

Năm học 2020- 2021, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm qua, bằng hoạt động nữ công cụ thể của mình, ban nữ công trường mầm non Phú Diễn sẽ tiếp tục khẳng định vai trò trong việc thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động, góp phần vào việc nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

Công đoàn nhà trường tổ chức sinh nhật cho các đồng chí công đoàn viên nhà trường                                                                                                     

 

                                                                                              Tác giả

 

 

Đàm Thị Huyền Hương